top of page
Azərbaycanda Dinlər və Məzhəblər
Bir Vahid Din İşığında

Dini fanatizm və nifrət dünyanı yandıran oddur və onun şiddətini heç kəs söndürə bilməz. Ancaq İlahi Qüdrətin Əli bəşəriyyəti bu viranedici bəladan qurtara bilər...                   Həzrət Bəhaullah

Kitabın Fəsilləri
Din
Üç Təlimin Predmeti Kimi

Azərbaycanda Dinlər və Dini Məzhəblərin Bir Vahid Din Prizmasından Təsnifatı

Azərbaycanda Dinlər Dini Məzhəblər

Dinlərin Əzəli Birliyi və
Bir Vahid Din Konsepsiyası

Kitabda Axtarış
Axtarış sözunuzu burda yazın, məsələn İslam, İlahıyyat, və s.
Azərbaycanda Dinlər
Bir Vahid Din İşığında
Kitabın Ön Sözü

Bu prinsiplər və qanunlar, bu möhkəm bərqərar olmuş və qüdrətli sistemlər, bir Mənbədən gəlmişdir və bir İşığın şüalarıdır. Onların birinin digərindən fərqlənməsi onların bəyan edildikləri dövrün müxtəlif tələblərinə görədir.                                                         -Həzrət Bəhaullah

İnsanların ruhani həya­tın­da əsrlər boyu Din qədər böyük rol oynamış amil tap­maq mümkün deyildir. Din, insan həyatını yaradıldığı gün­dən Əbədi Olana bağlayaraq, ona yüksək məna vermişdir. Daş dövründən tutmuş müasir informatika əsrinə kimi, dərin dəyişikliklərə və metamorfoza məruz qalsa da, o, insan ru­hun­da və dünya mədəniyyətinin daxilində yaşamaqda davam etmişdir. Misir piramidalarının və Babil himnlərinin, Bibliya və Parfenonun, Qurani – Kərim və Avestanın, Qot stilində tikilmiş vitrajların və rus ikonalarının,  Nəsimi və Dostoyev­ski­nin yaradıcılığının, Platon, əl-Biruni, Farabi və Lev Tols­toyun düşüncələrinin, Maraği və Baxın musiqisinin, Martin Lüter, Əbdül-Bəha və Şövqi Əfəndinin, Qandi və Xomeyninin sosial ideyalarının əsası Dindədir. Din bir çox tarixi hərə­katlarda həl­ledici impuls olmuşdur. Asiyada Buddizmin və antik dünyada Xristianlığın yayılması, İslam furuatları, Avro­pada Reforma­siya, İranda babilər hərəkatı və yeni dövrdə Bəhailiyin ortaya çıxması, bəşəriyyətin həyatında əsl dönüş nöqtəsi olmuşdur. Etika və metafizika, incəsənət və təbiət­şünaslıq öz yaradılışına görə Dinə borcludurlar: incəsənət ayin kimi dünyaya gəlmiş, elm və fəlsəfə dünyaya dini baxışı dərk etmək cəhdi kimi yaranmış, mənəviyyat, hüquq, ailə Dinin göstərişlərinə əsaslan­mışdır. Din keçmişdə olduğu kimi, bu gün də istənilən mədəniyyətə daxili vəhdət gətirən təməl rolunda çıxış edir. Tanınmış rus alimi V.İ.Vernadskiy hələ keçən əsrin 20-ci illərində aşağıdakıları söyləmişdir: “Elm də insan şəxsiyyətinin bütün başqa təzahürləri kimi Dindən törəmişdir”...... 

Anchor 1
Anchor 2
Azərbaycanın 
Bir Vahid Din
Mərkəzi

Kazım Kazımzadə küçəsi 40, Bakı AZ1111, Azerbaijan

("Nəsimi" metrosunun yaxınlığında)

BirVahidDin@gmail.com    Tel:+994-055-221-60-71

Görüş Vaxtın Təyinatı

"Vahid Din" mərkəzində hər ayın ikinci həftəsi ikinci günlər saat 16-00-dan 18-00-a kimi arzu edənlər üçün bu mövzu ətrafında söhbətlər təşkil olunacaq.Qabaqcadan adınızı yazın və gəlin.

 

Sizin tanış olmaqdan şad olaram!  

Mesajiniz Qəbul Olundu!

contact
bottom of page