top of page

Azərbaycanda Dinlər

Dini Məzhəblər

Anchor 1
Krişna Şüuru Cəmiyyəti
 

Bu Dinin ardıcılları öz təşki­lat­larını Beynəlxalq Krişna Şüuru Cəmiy­yəti, öz dinlərini –Krişna Şüuru Hərə­katı, özlərini isə vayşnav adlandırırlar. Lakin “krişnaizm” və “krişnait” ter­min­lərini də səhv hesab etmirlər. “Vay­şnav” sözü “Ən Uca Rəbbin bəndəsi” mənasını bildirir.....

 Davamı

Anchor 2
Yəhudilik

Yəhudilik yəhudilərin milli dini olub onun başqa adı “Yəhudi Dini” dir. Bu din Allahın Musa peyğəmbər vasitəsilə İsrail oğullarına göndərdiyi dindir. Bəzən Musanın dini mənasında musəvilik də adlandırırlar.İsrail İbrahim peyğəmbərin nəvəsi Yaqub peyğəmbərin adıdır. Bir rəvayətə görə o, Allahla güləşdiyi üçün “İsrail” – “Allahla güləşən” (Varlıq, 32:28) adını almışdır, başqa bir rəvayətə görə isə o, Mesopatamiyadan qayıtdıqdan sonra Allah ona görünmüş və bu adı vermişdir (Varlıq, 35:9-10).     

Davamı

Anchor 3
Xristianliq

 

Xristianlıq dünyanın ən iri dini hesab olunur. Hazırda dünyada 2 milyarda qədər xristian yaşayır. Xristianlıq  I əsrdə Fələstin torpağında İlahi zühur - Həzrət İsa Məsihin Allah tərəfindən insanlara göndərilməsi və İlahi həqiqətin insanlara çatdırılması ilə nazil olmuşdur....              

Davamı

Anchor 4
İslam

 

Tarixi. “İslam” sözünün lüğəti mənası “təslim olmaq”dır. İslam dini insandan Allahın iradəsinə və qanunlarına qeydsiz-şərtsiz təslim olmağı tələb etdiyi üçün ona bu ad verilmişdir. İslam dini VII əsrin əvvəllərində Ərəbistan yarımadasının qərbində Həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərə (571-632) nazil olmuşdur....              

Davamı

Anchor 5
Bəhai Dini

 

Tarixi məlumat. 1844-ci il mayın 23-də İranın Şiraz şəhərində Seyid Əli Məhəmməd adlı gənc Özünü şiələrin on ikinci imamı Mehdi Sahib-əz-Zaman elan edərək “Bab” (ərəbcə “qapı” deməkdir) adlandırır. Bildirir ki, Onun əsas məqsədi insanları Allahın tezliklə zühur etdirəcəyi Kəsi qəbul etməyə hazırlamaqdır. Bununla belə, Babın  bərabərlik, ədalət, qadınları əsarətdən azad etmək çağırışları bütün Yaxın və Orta Şərqi lərzəyə gətirmiş babilər hərəkatına səbəb olur...              

Davamı

bottom of page